Update Programma KCI en transitiepaden

Actueel

Met het Programma Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail samen aan de mooie ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. Dit jaar gebeuren er weer veel goede dingen met het oog op deze gezamenlijke ambitie. We geven graag een update over het programma en de transitiepaden.

Het afgelopen jaar stond in het teken van het opstellen van roadmaps voor alle transitiepaden, waarin de route naar de KCI ambitie in 2030 beschreven staat. De roadmaps vormen de inhoudelijke onderbouwing voor de uitvoeringsagenda KCI. Een belangrijke basis van de uitvoeringsagenda is dat we de transitie met de hele GWW sector samen moeten doen; door elkaars leerervaringen te benutten versnellen we de transitie. Samenwerken met andere publieke opdrachtgevers is cruciaal, want samen hebben we vier keer meer impact èn we helpen de markt aan een stabiel toekomstperspectief. Momenteel verkennen we of iedereen zich kan scharen achter de uitvoeringsagenda en bijbehorende roadmaps. Na de zomervakantie zal de bestuurlijke besluitvorming van de uitvoeringsagenda en roadmaps plaatsvinden. Hiermee hebben we dan een stabiele basis voor de komende jaren.

Parallel aan dit proces zetten we extra middelen in om de transitie te versnellen. In 2021 troffen we al veel verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan hergebruik asfalt, lage temperatuur asfalt en de inzet van emissieloos bouwmaterieel bij verschillende projecten. Door met de stakeholders in gesprek te blijven, zetten we nu nog meer in op duurzame inkoopstrategieën, materialen, uitvoeringsmethoden en maatregelen.

Stand van zaken per transitiepad

Transitiepad Kunstwerken

We willen bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels en wegmeubilair in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair aanleggen en onderhouden. In de vorige fase verzamelden we zoveel mogelijk kennis over de klimaatimpact van alle constructies. Ook werken we volop samen met o.a. het Bouwakkoord Staal, het Betonakkoord, het manifest Duurzaam GWW, Platform CB’23 en COB. Nu zetten we de kennis om in actie. We hebben maatregelen opgesteld die twee markten in beweging kunnen zetten: die van beton en staal, dominante materialen met de meeste CO2-uitstoot. Andere ketens volgen op een later moment.
Lees verder

Transitiepad Wegverharding

Om in 2030 klimaatneutraal en circulair te kunnen werken, werken we aan een roadmap voor het transitiepad Wegverharding. De concept-roadmap is inmiddels af. Na deze mijlpaal is het nu onder andere tijd om de roadmap te bespreken met medeoverheden en marktpartijen. Dit verloopt zeer voortvarend. De reacties zijn positief en enthousiast. 
In de roadmap staan maatregelen, bijvoorbeeld het gebruik van verjongingscrème, de Asphalt Recycling Train en sensoren in het asfalt. Lange termijnmaatregelen zijn gericht op onder andere duurzame productie-units en hightech deklagen.
Lees verder

Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Vanuit het transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud en in samenwerking met onze stakeholders werken we toe naar steeds duurzamer baggeren. Een actueel verhaal biedt het artikel ‘Duurzaam baggeren steeds een beetje dichterbij’ in het nieuwste RWS e-zine waarin interim-programmamanager van het transitiepad Harry Zondag en Yves Marsé, adviseur markt bij de Vereniging van Waterbouwers aan het woord komen.
Lees verder

Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel

De eerste helft van 2022 zijn we druk bezig geweest met het opstellen van de roadmap. Daarbij hebben we gezocht naar een proces dat past bij het beeld van alle marktpartijen en stakeholders. Waar we begonnen met een roadmap die specifiek bedoeld was voor RWS, ligt er nu een sectorbrede routekaart.
Lees verder

Transitiepad Spoor

Met hergebruik, duurzamer materiaal en een langere levensduur van materialen werkt het transitiepad Spoor aan een lagere klimaatimpact van het spoor. Dat wil zeggen: bovenbouw (o.a. dwarsliggers, spoorstaven en wissels) en energievoorzieningssysteem (o.a. bovenleidingen en de wisselverwarming). Zo is er al een circulair en modulair railgebonden gebouw ontwikkeld, met onder meer wanden van bio-based materialen en een vloer van geopolymeerbeton. 
Lees verder

Doe mee met de Zero Emissie Challenge Bouwplaats

Er is een grote maatschappelijke urgentie om ook op bouwplaatsen emissieloos te werken. De ambitie van Rijkswaterstaat luidt dan ook: “In 2030 wordt er in onze infraprojecten volledig klimaatneutraal en circulair gewerkt”. Om hier een bijdrage aan te leveren is de Challenge Zero Emissie Bouwplaats in het leven geroepen. In deze Challenge zoekt Rijkswaterstaat nadrukkelijk de samenwerking op. We dagen opdrachtnemers uit om met voorstellen voor innovatieve oplossingen te doen, om zo de transitie naar circulaire en emissievrije bouwplaatsen in een stroomversnelling te brengen.
Lees verder

Inkoopstrategie gunningscriteria

De inkoopstrategie van het transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel richt zich op 2 verschillende doelen: de reductie van de uitstoot op de bouwplaats en het gebruik van zero-emissie materieel. Daarbij maken we gebruik van de peloton- en de koploperaanpak. Door te werken met eenduidige, ambitieuze contracteisen en gunningscriteria creëren we een eerlijk speelveld voor de markt, maar stimuleren we ook een versnelling van de transitie. 
Lees verder