Verduurzaming door nieuwe beton-eisen

Actueel

Rijkwaterstaat zet een belangrijke stap in de transitie naar duurzame kunstwerken. Als mede ondertekenaar van het Betonakkoord heeft Rijkswaterstaat nieuwe beton-eisen opgesteld. Deze staan beschreven in het Rijkswaterstaat Technisch Document (RTD) 1033 Verduurzaming Beton.

Rijkswaterstaat wil in 2030 klimaatneutraal en circulair werken. Dat betekent: werken zonder CO2-uitstoot en afvalproductie. Het Programma klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) werkt hiernaartoe in verschillende transitiepaden. Transitiepad Kunstwerken is daar één van. Dit transitiepad omvat alle objecten die gebouwd zijn in of over de (vaar)weg, zoals een brug, viaduct, sluis, tunnel of geluidsscherm.  

Technisch document verduurzaming beton 

Transitiepad Kunstwerken werkt onder andere aan het verduurzamen van beton. Rijkswaterstaat is aangesloten bij het Betonakkoord. Hierin zijn afspraken gemaakt om de betonsector te verduurzamen. Deze afspraken heeft Rijkswaterstaat vertaald naar beton-eisen in de RTD 1033 Verduurzaming Beton. Zo stuurt Rijkswaterstaat aan op hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton bij sloop. Maar ook op verlaging van de Milieu Kosten Indicator (MKI) en het beschikbaar stellen van validatieruimte in projecten. De RTD 1033 is een vereiste voor nieuwe projecten.  

Hoogwaardig hergebruik 

In 2030 wil Rijkswaterstaat 100% van het te slopen beton, hoogwaardig hergebruiken. Het hoogste doel is om de maximale levensduur te halen van betonnen objecten, zo nodig met levensduurverlengend onderhoud. Wanneer sloop onvermijdelijk blijkt, dan kunnen losse elementen hergebruikt worden. Het beton van de niet her te gebruiken elementen kan als grondstof terug in nieuw beton. Gesloopt beton als wegfundering ziet Rijkswaterstaat niet als hoogwaardig hergebruik. Over een paar jaar is dit ook niet langer toegestaan binnen zijn projecten. Rijkswaterstaat vindt het belangrijk dat ook het oude beton in de betonketen blijft. 

Milieu Kosten Indicator 
De RTD 1033 stuurt aan op verlaging van de MKI-waarde per m3 of m2 beton. Deze milieukostenindicator wordt uitgedrukt in euro’s en wordt berekend door alle relevante milieueffecten samen te voegen in één getal. Hoe lager de MKI-waarde, des kleiner de impact op het milieu. In het document staan diverse plafondwaarden voor betonmengsels van verschillende sterkteklassen, voor prefab geproduceerde betonelementen en prefab liggers. Die waarden dalen iedere twee jaar met vier procent en gelden voor alle marktpartijen.  

Rijkswaterstaat kijkt ook samen met het Betonakkoord naar de behaalde prestaties van de meest innovatieve marktpartijen (de koplopers) voor een mogelijke extra verlaging van de MKI-waarden. Gaan zij sneller dan verwacht, dan worden de plafondwaarden voor de overige marktpartijen bijgesteld. Zo houden zij een goede aansluiting met de koplopers om zo de innovaties te borgen in de productie. 

Er zal nog een behoorlijk gat gedicht moeten worden om in 2030 klimaatneutraal en volledig circulair te zijn voor beton. Aankomende jaren wordt uitgezocht hoe hiertoe te komen en hoe fors de MKI-waarde zal dalen. 

Wil je als marktpartij een innovatie op het gebied van beton kleinschalig toepassen binnen een project om het in de praktijk te valideren (na een lab-validatie), dan kan dit in de meeste gevallen. Ga het gesprek aan met de contract- of technisch manager van Rijkswaterstaat en valideer met hulp van het beton-innovatie-loket.

Meer lezen? 

Meer informatie over het transitiepad en het Betonakkoord vindt u op deze website via Transitiepad Kunstwerken en op de website van het Betonakkoord