Voortgang Programma KCI en transitiepaden

Actueel

We werken hard aan de implementatie van het Programma klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI). Dit jaar troffen we binnen een groot aantal aanleg-, beheer- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat en ProRail al veel verduurzamingsmaatregelen. Door met de stakeholders in gesprek te blijven, zetten we volgend jaar nog meer in op duurzame inkoopstrategieën, materialen, uitvoeringsmethoden en maatregelen. We geven graag van elk transitiepad de stand van zaken.

Met het Programma klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI) werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en ProRail samen aan de mooie ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken. Daarmee reduceren we de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof, en het gebruik van primaire materialen. De uitvoering van deze ambitie gebeurt via zes transitiepaden. Deze transitiepaden staan voor werkterreinen van Rijkswaterstaat en ProRail met de meeste klimaatimpact. Voor alle transitiepaden stond het afgelopen jaar in het teken van het opstellen van roadmaps, waarin de route naar 2030 beschreven staat. Daarbij is het cruciaal om samen te werken met stakeholders uit de markt, mede-overheden en kennisinstellingen. Gezamenlijk bepalen we de komende tijd hoe we de roadmaps kunnen verrijken én uitvoeren.

Waar staan we nu? Stand van zaken per transitiepad:

Transitiepad Kunstwerken
Uit onze analyse hebben we gevonden dat de constructies betonnen bruggen en stalen damwanden de meeste klimaatimpact hebben. Dit inzicht gebruiken we in onze plannen voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire werkwijze. De weg daar naartoe staat beschreven in onze concept-roadmap. Komende tijd kijken we samen met provincies en gemeentes hoe we gezamenlijk binnen deze roadmap kunnen optrekken. Ook steunen we initiatieven zoals het staalbouwakkoord en betonakkoord.
Lees verder

Transitiepad Wegverharding
De oplossingen om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken, hebben wij goed in beeld en staan beschreven in onze concept-roadmap. Op de korte termijn zijn dat onder andere het verlengen van de levensduur van asfalt, het hergebruiken van asfalt en het hanteren van productiemethoden die minder energie vragen. Ook het gebruik van biobased materialen, ter vervanging van bitumen in asfalt, wordt onderzocht. Daarnaast focussen wij op kennisontwikkeling en zien we verschillende mooie innovaties. Ook zijn we gestart met de Buyer Group Duurzame Wegverhardingen.
Lees verder

Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud
Samen met verschillende opdrachtgevers en publieke opdrachtnemers hebben we onze concept-roadmap opgesteld. Daarin hebben wij geformuleerd wat er moet veranderen om in 2030 klimaatneutraal en circulair te kunnen werken. Komende tijd werken wij deze concept roadmap verder uit, om in februari 2022 de definitieve versie te presenteren. Uw reactie is van harte welkom. U vindt de concept-roadmap en de contactgegevens op ons digitaal platform. Daarnaast hebben we de afgelopen tijd besteed aan het opzetten van een Buyer Group die vanaf januari 2022 van start gaat.
Lees verder

Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel
Transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel is de nieuwe naam van het transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek. Afgelopen maanden hebben wij bij betrokken partijen input opgehaald voor de roadmap naar 2030 en de voorstellen besproken. Aan de roadmap leggen we momenteel de laatste hand, ook weer in nauwe afstemming met medeoverheden en marktpartijen. Als onderbouwing van de roadmap hebben we een model laten ontwikkelen waarmee we verschillende scenario’s kunnen doorrekenen. 
Lees verder

Transitiepad Bovenbouw spoor
In onze concept roadmap hebben we uitgewerkt hoe we onze werkzaamheden kunnen verduurzamen vanuit de ambitie om in 2030 klimaatneutraal en circulair te werken. Deze roadmap voegen wij samen met de roadmap van het transitiepad Energievoorziening spoor. Daarnaast zijn wij bezig met het oprichten van werkgroepen. Deze werkgroepen gaan per materiaal bekijken hoe we acties uit de roadmap kunnen implementeren. We zien in elk geval al dat betonnen dwarsliggers veel potentie hebben voor verduurzaming. 
Lees verder

Transitiepad Energievoorziening spoor
Het bovenleidingsysteem is vrij materiaalintensief, met veel koper, beton en staal, dat voor relatief veel CO2-uitstoot zorgt. Daarom zoeken we naar andere materialen of manieren om hergebruik te maximaliseren. Verder kijken we naar vermindering van energieverbruik bij en optimale plaatsing van de wisselverwarming en onderzoeken we hoe railgebonden gebouwen circulair en modulair te bouwen. We betrekken uiteraard de markt bij onze plannen, en die plannen staan beschreven in de gezamenlijke roadmap van de transitiepaden Energievoorziening spoor en Bovenbouw spoor. 
Lees verder