6 juli vervolgbijeenkomst over voortgang roadmaps transitiepaden

Actueel

In april zijn we gestart met het ontwikkelen van roadmaps voor de transitiepaden naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur en de nationale Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen. Op dinsdag 6 juli organiseren we de online vervolgbijeenkomst voor marktpartijen, mede-overheden en kennisinstellingen en betrokkenen bij Rijkswaterstaat, ProRail en het ministerie van IenW. Daarin vertellen we over de stand van zaken van de ontwikkeling van de roadmaps en het vervolgproces in 2021.

Gezamenlijk ontwikkelen roadmaps

Startschot voor de ontwikkeling van de roadmaps voor de transitiepaden was de bijeenkomst op 15 april. In de periode erna bespraken we met vertegenwoordigers van marktpartijen, publieke opdrachtgevers en kennisinstellingen welke stappen realistisch en haalbaar zijn voor deze transitie. De resultaten uit die gesprekken helpen ons bij het opstellen van de concept-roadmaps voor de transitiepaden. Tijdens de vervolgbijeenkomst op 6 juli vertellen we wat de gesprekken hebben opgeleverd, welke keuzes en afwegingen we hebben gemaakt, hoe we die laten terugkomen in de concept-roadmaps, en hoe het proces er verder voor dit jaar uitziet. En natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen en met ons in gesprek te zijn. Onze relaties ontvangen eind juni de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Onze ambitie

Om de uitstoot van CO₂ terug te dringen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ambitie uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit betekent: geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoten, hoogwaardig hergebruik van alle materialen, halvering van het gebruik van primaire grondstoffen, en reductie van stikstof en fijnstof.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Rijkswaterstaat werken samen aan deze ambities vanuit het programma Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur (KCI). De implementatie daarvan vindt plaats via transitiepaden die staan voor de IenW-werkterreinen met de meeste klimaatimpact: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor. Onderdelen hiervan worden opgenomen in de nationale Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen.