Terugblik op vervolgbijeenkomst roadmaps transitiepaden

Actueel

Op dinsdag 6 juli ontmoetten we weer veel relaties tijdens de online vervolgbijeenkomst over de roadmaps transitiepaden. Na de terugkoppeling over waar we staan in het proces van de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur, lieten de transitiepaden zien welke input zij hebben opgehaald voor de concept-roadmaps. Ook vertelden we hoe het traject er dit jaar verder uit ziet en welke stappen we nemen om te komen tot de definitieve roadmaps. Daarnaast lieten we zien hoe ver we zijn met de Uitvoeringsagenda.

Hieronder vindt u de presentaties van de vervolgbijeenkomst op 6 juli 2021:

Proces en planning 2021

Uitvoeringsagenda (over Landelijke afspraken tussen Rijk en medeoverheden over klimaatneutraal en circulair werken in de GWW-sector)

Presentatie 6 juli transitiepad Kunstwerken

Presentatie 6 juli transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek

Presentatie 6 juli transitiepad Wegverharding

Presentatie 6 juli transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Presentatie 6 juli transitiepad Bovenbouw spoor

Presentatie 6 juli transitiepad Energievoorziening

 

Concept-roadmaps

In de roadmaps van de 6 transitiepaden beschrijven we welke stappen realistisch en haalbaar zijn voor de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur in 2030 en wat er nodig is om die stappen te nemen. Op dit moment zijn we bezig met het uitwerken van de concept-roadmaps. De afgelopen maanden voerden de transitiepaden hiervoor verdiepende gesprekken met vertegenwoordigers van marktpartijen, publieke overheden (mede-overheden) en kennisinstellingen. Deze waardevolle input gebruiken we bij het opstellen van de concept-roadmaps voor de transitiepaden. Waardevol omdat we niet alleen de kennis uit de praktijk nodig hebben, maar ook alleen met het commitment van marktpartijen, publieke opdrachtgevers en kennisinstellingen samen de juiste stappen naar de transitie kunnen nemen en versnelling kunnen brengen in die ambitieuze maar noodzakelijke transitie.

Klimaatneutrale en circulaire infra in 2030

Om de uitstoot van CO₂ terug te dringen, heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ambitie uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken. Dit betekent: geen CO2 of andere broeikasgassen uitstoten, hoogwaardig hergebruik van alle materialen, halvering van het gebruik van primaire grondstoffen, en reductie van stikstof en fijnstof.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, ProRail en Rijkswaterstaat werken samen aan deze ambities vanuit het programma Klimaatneutrale en circulaire infrastructuur (KCI). De implementatie daarvan vindt plaats via transitiepaden die staan voor de IenW-werkterreinen met de meeste klimaatimpact: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor. Onderdelen hiervan worden opgenomen in de nationale Routekaart Schoon en Emissieloos Bouwen.