ProRail innovatiechallenge

Roadmaps

De focus van onze aanpak ligt bij de werkterreinen met de meeste klimaatimpact. Dit zijn: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor.

Juist daar kunnen we het verschil maken, want jaarlijks stoten we met onze projecten 0,7 megaton CO2 uit. Per transitiepad ontwikkelen we met de sector en medeoverheden een gezamenlijke roadmap waarin we de weg naar 2030 uitstippelen. We bekijken wat er nu al kan, welke innovaties nodig zijn en hoe we de lat steeds hoger kunnen leggen. Onze aanpak is meerjarig. Zo zorgen we ervoor dat we de afgesproken koers vasthouden en dat investeringen van bedrijven op de langere termijn renderen.

Presentaties

Informatie over waarom en hoe we de roadmaps willen ontwikkelen

Transitiepad Weg-, Dijk en Spoormaterieel (voorheen 'Bouwplaats en bouwlogistiek') 

Rijkswaterstaat en ProRail werken samen met marktpartijen aan bouwplaatsen en bouwtransport zonder uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2, NOx en fijnstof. We focussen daarbij op de inzet van elektrisch materieel, machines op waterstof, krachtstroomaansluitingen, en door het optimaliseren van grond- en materiaalstromen.

Onze ambitie

De bouwplaats en bouwlogistiek voor de aanleg-, beheer- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat en ProRail in 2030 met 100% CO2-reductie en 60% NOx-reductie uit te voeren. Dit willen we bereiken door samen te werken op 4 verschillende sporen: techniek, governance, contractering en financiering.

Meer over het transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (voorheen Bouwplaats en bouwlogistiek)

Stand van zaken transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel

Lees ook het interview met Dik de Weger, programmamanager transitiepad Weg-, Dijk- en Spoormaterieel (Bouwplaats en bouwlogistiek) in het RWS Magazine

Ook een interessant artikel stond in de GWW nummer 6: "Op weg naar een emissieloze bouwplaats;  De Groene Boog gaat voor een maximale reductie van CO2-uitstoot"

 

Transitiepad Wegverharding

Rijkswaterstaat stapt over op duurzame wegverharding, met de gebruikelijke hoge kwaliteitsstandaard, en draagt als grootste wegbeheerder van Nederland bij aan het bereiken van de klimaatdoelen. We werken samen met andere wegbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen en geven ruimte aan baanbrekende innovaties.

Onze ambitie

De wegverhardingen voor de Rijkswegen in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair aanleggen, beheren en onderhouden met 50% minder primaire grondstoffen. Dit willen we bereiken door enerzijds in te zetten op projecten die levensduur verlengen, en anderzijds door in te zetten op emissieloos en circulair bouwen. Zo maken we gezamenlijk de transitie naar duurzame wegverhardingen.

Meer over het transitiepad Wegverharding

Stand van zaken transitiepad Wegverharding

 

 

Transitiepad Kunstwerken

Het transitiepad Kunstwerken gaat over duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels en wegmeubilair dankzij toepasbare innovaties. Rijkswaterstaat en ProRail werken samen met marktpartijen en andere partijen met wie zij de verduurzaming van Kunstwerken kan realiseren. Dit doen we onder andere vanuit het betonakkoord.

Onze ambitie

De objecten van Rijkswaterstaat in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair aanleggen, beheren en onderhouden met 50% minder primaire grondstoffen. Dit willen we bereiken door levensduurverlenging met waardebehoud te realiseren voor het bestaande areaal, en door het ontwikkelen van nieuwe klimaatneutrale en circulaire materialen die gebruikt worden bij aanleg en beheer en onderhoud.

Meer over het transitiepad Kunstwerken 

Stand van zaken transitiepad Kunstwerken

 

Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud gaat over de verduurzaming van alle kust- en binnenlandse baggerprojecten. Samen met marktpartijen en andere opdrachtgevers verkennen we welke innovaties concreet toepasbaar zijn om de verandering naar duurzaamheid in de praktijk te realiseren. We stimuleren verduurzaming nu al via inkoop in de projectenportefeuille.

Onze ambitie

Klimaatneutraal (no regret zero emissie) en circulaire uitvoering van vaargeulonderhoud (zoet en zout) en kustlijnzorg vanaf 2030. Vanuit Schoon en Emissieloos Bouwen willen we toe naar 60% NOx -reductie en 75% gezondheidswinst. Het transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud ziet op de veranderopgave daarnaartoe.

Lees meer over het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud 

Stand van zaken transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud

 

 

Transitiepad Spoor

Het transitiepad Spoor richt zich op het deel van de spoorinfrastructuur waar de trein overheen rijdt (de ‘bovenbouw’) en op het systeem voor energievoorziening. De bovenbouw bestaat uit vier hoofdonderdelen: (i) spoorstaven (rails), (ii) dwarsliggers, (iii) ballast en (iv) wissels. De energievoorziening betreft een verzameling objecten, systemen en materialen gerelateerd aan de energievoorziening van het spoor (de bovenleiding inclusief draagconstructie, gebouwen rond het spoor met technische installaties en de wisselverwarming). De productie en verwerking van spoorstaven en dwarsliggers hebben de grootste milieu-impact.

Klimaatneutraliteit betekent voor het transitiepad Spoor dat er ten behoeve van de winning van materialen, productie van onderdelen, en aanleg en onderhoud van het spoor, netto nul uitstoot plaatsvindt van CO2-equivalenten. Circulariteit betekent dat gebruikte producten en materialen na einde levensduur een andere, zo hoogwaardig mogelijke functie krijgen door bijvoorbeeld hergebruik op productniveau of hergebruik op materiaalniveau.

Daarnaast werken we samen met marktpartijen en kennisinstellingen om ruimte te geven aan duurzame innovaties.

Stand van zaken transitiepad Spoor