ProRail innovatiechallenge

Roadmaps

De focus van onze aanpak ligt bij de werkterreinen met de meeste klimaatimpact. Dit zijn: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor.

Juist daar kunnen we het verschil maken, want jaarlijks stoten we met onze projecten 0,7 megaton CO2 uit. Per transitiepad ontwikkelen we met de sector en medeoverheden een gezamenlijke roadmap waarin we de weg naar 2030 uitstippelen. We bekijken wat er nu al kan, welke innovaties nodig zijn en hoe we de lat steeds hoger kunnen leggen. Onze aanpak is meerjarig. Zo zorgen we ervoor dat we de afgesproken koers vasthouden en dat investeringen van bedrijven op de langere termijn renderen.

Aanmelden voor één van de roadmaps

Presentaties

Informatie over waarom en hoe we de roadmaps willen ontwikkelen

Transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek 

Rijkswaterstaat en ProRail werken samen met marktpartijen aan bouwplaatsen en bouwtransport zonder uitstoot van schadelijke stoffen zoals CO2, NOx en fijnstof. We focussen daarbij op de inzet van elektrisch materieel, machines op waterstof, krachtstroomaansluitingen, en door het optimaliseren van grond- en materiaalstromen.

Presentatie transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek bijeenkomst 15 april 2021

Presentatie transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek bijeenkomst 6 juli 2021

Onze ambitie

De bouwplaats en bouwlogistiek voor de aanleg-, beheer- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat en ProRail in 2030 met 100% CO2-reductie en 60% NOx-reductie uit te voeren. Dit willen we bereiken door samen te werken op 4 verschillende sporen: techniek, governance, contractering en financiering.

Meer over het transitiepad Bouwplaats en bouwlogistiek

Lees ook het interview met Dik de Weger, programmamanager Bouwplaats en bouwlogistiek in het RWS Magazine

Transitiepad Wegverharding

Rijkswaterstaat stapt over op duurzame wegverharding, met de gebruikelijke hoge kwaliteitsstandaard, en draagt als grootste wegbeheerder van Nederland bij aan het bereiken van de klimaatdoelen. We werken samen met andere wegbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen en geven ruimte aan baanbrekende innovaties.

Presentatie Transitiepad Wegverharding bijeenkomst 15 april 2021

Presentatie Transitiepad Wegverharding bijeenkomst 6 juli 2021

Onze ambitie

De wegverhardingen voor de Rijkswegen in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair aanleggen, beheren en onderhouden met 50% minder primaire grondstoffen. Dit willen we bereiken door enerzijds in te zetten op projecten die levensduur verlengen, en anderzijds door in te zetten op emissieloos en circulair bouwen. Zo maken we gezamenlijk de transitie naar duurzame wegverhardingen.

Meer over het transitiepad Wegverharding

 

Transitiepad Kunstwerken

Het transitiepad Kunstwerken gaat over duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels en wegmeubilair dankzij toepasbare innovaties. Rijkswaterstaat en ProRail werken samen met marktpartijen en andere partijen met wie zij de verduurzaming van Kunstwerken kan realiseren. Dit doen we onder andere vanuit het betonakkoord.

Presentatie Transitiepad Kunstwerken bijeenkomst 15 april 2021

Presentatie Transitiepad Kunstwerken bijeenkomst 6 juli 2021

Onze ambitie

De objecten van Rijkswaterstaat in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair aanleggen, beheren en onderhouden met 50% minder primaire grondstoffen. Dit willen we bereiken door levensduurverlenging met waardebehoud te realiseren voor het bestaande areaal, en door het ontwikkelen van nieuwe klimaatneutrale en circulaire materialen die gebruikt worden bij aanleg en beheer en onderhoud.

Meer over het transitiepad Kunstwerken

 

Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud gaat over de verduurzaming van alle kust- en binnenlandse baggerprojecten. Samen met marktpartijen en andere opdrachtgevers verkennen we welke innovaties concreet toepasbaar zijn om de verandering naar duurzaamheid in de praktijk te realiseren. We stimuleren verduurzaming nu al via inkoop in de projectenportefeuille.

Presentatie Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud bijeenkomst 15 april 2021

Presentatie Transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoude bijeenkomst 6 juli 2021

Onze ambitie

Klimaatneutraal (no regret zero emissie) en circulaire uitvoering van vaargeulonderhoud (zoet en zout) en kustlijnzorg vanaf 2030. Vanuit Schoon en Emissieloos Bouwen willen we toe naar 60% NOx -reductie en 75% gezondheidswinst. Het transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud ziet op de veranderopgave daarnaartoe.

Lees meer over het transitiepad Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud

Transitiepad Bovenbouw spoor

ProRail werkt in dit transitiepad aan het verlagen van de klimaatimpact van haar dwarsliggers, spoorstaven, ballast en wissels. Dit transitiepad richt zich op het stimuleren van hergebruik (hergebruik tenzij) en het uitdagen van de markt door steeds duurzamer in te kopen en de MKI-tool (Milieukostenindicator) steeds beter te benutten.

Presentatie Transitiepad Bovenbouw Spoor bijeenkomst 15 apri 2021

Presentatie Transitiepad Bovenbouw Spoor bijeenkomst 6 juli 2021

Daarnaast werken we samen met marktpartijen en kennisinstellingen om ruimte te geven aan duurzame innovaties.

Transitiepad Energievoorziening

Het transitiepad Energievoorziening gaat over duurzaam ontwerpen, bouwen en onderhouden van de energievoorziening bij ProRail. Hieronder vallen onder andere de bovenleiding, draagconstructie (portalen), railgebonden gebouwen, kabels, railinfravoedingen en wisselverwarming.

Presentatie Transitiepad Energievoorziening bijeenkomst 15 april 2021

Presentatie Transitiepad Energievoorziening bijeenkomst 6 juli 2021

Samen met marktpartijen en andere opdrachtgevers verkennen we welke innovaties concreet toepasbaar zijn om de verandering naar duurzaamheid in de praktijk te realiseren. ProRail heeft afgelopen jaren grote stappen gezet door onze stroom groen in te kopen, maar er is meer nodig om onze ambities om circulair en klimaatneutraal te worden te realiseren.