Voorbereiding laden op de bouwplaats

Vanuit het Transitiepad Weg-, dijk- en spoormaterieel geven we u graag onderstaande tips hoe u kunt zorgen voor laadvoorzieningen op de bouwplaats t.b.v. de inzet van emissieloos bouwmaterieel. Welke stappen zijn nodig en wanneer? En wat zijn de mogelijkheden voor laden van het elektrische materieel?

Van belang is om in de planfase van het project al te kijken naar laadmogelijkheden voor het materieel dat wordt ingezet voor de werkzaamheden. De voorbereidingen kennen grofweg twee stappen.

Stap 1:

  • Inventariseer in de planfase wat de vermogensbehoefte is per dag van de project-werkzaamheden. Dit kan door een inschatting te maken van welk materieel gedurende hoeveel uren en dagen in welke fase van het project nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren. De activiteiten per dag zijn wisselend en daar moet met de energievoorziening op worden ingespeeld.
  • Opgeteld ontstaat er een inschatting van het laadvermogen dat gedurende de looptijd van het project nodig is, en wanneer er een piekbehoefte is. Bij sommige projecten is het resultaat dat er 20.000 kW per dag nodig is. ‘Waar haal je dat vandaan?’ is de vraag om in deze fase uit te werken. De inschatting van het indicatief benodigde vermogen is informatie die bij de uitvraag mee wordt geleverd.

Stap 2:

  • Check de beschikbare laadcapaciteit op de locatie. Doel is ervoor te zorgen dat er voldoende vermogen beschikbaar is of komt om het benodigde materieel te laden. Dit vraagt in het begin extra inspanning van betrokkenen. Advies: neem in vroeg stadium contact op met de netbeheerder.
  • Op basis van het indicatief vermogen, wat in stap 1 is bepaald, is snel na te gaan of het laden via een bestaande aansluiting mogelijk is. Als er onvoldoende vermogen is, moet uitgezocht worden waar en door wie dit vermogen het beste geleverd kan worden.

Vermogen en laadsnelheid

Een bestaande aansluiting heeft zowel vanuit het oogpunt van duurzaamheid als vanuit economische redenen de voorkeur. Als de bestaande aansluiting voldoende groot is om het berekende indicatief vermogen te leveren, dan kan de opdrachtgever samen met de netbeheerder en opdrachtgever afspraken maken die garanderen dat de aansluiting gedurende de looptijd van de werkzaamheden hiervoor beschikbaar is. Ter indicatie vindt u hieronder een weergave van vermogensbehoefte, kabelvermogen en mogelijke laadsnelheid.

Inrichten bouwplaats

Het laden van materieel op een bouwplaats vraagt extra aandacht. Het gaat vaak om een hoog vermogen en het is niet wenselijk dat onbevoegden bij de stroomvoorziening/aansluiting kan. Ook zijn er afspraken nodig over de vergoedingen voor het stroomverbruik, tarieven en informatie over beschikbaarheid. Als een project of aannemer nog weinig ervaring heeft met het inrichten van een laadlocatie, is de inzet van een specialist op dit gebied noodzakelijk. Via de site van de nationale agenda laadinfrastructuur is meer informatie over het inrichten van de bouwplaats beschikbaar.

Alternatieve laadmethoden

In veel gevallen zal de aansluiting onvoldoende vermogen kunnen leveren om in alle fasen van de werkzaamheden het benodigde vermogen te leveren. 

  • Bij onvoldoende vermogen moet er gezocht worden naar de meest duurzame en economische oplossing om de benodigde laadvoorziening aan te vullen.
  • Bij onvoldoende kabelvermogen moet een project rekening houden met meerkosten voor de inzet van materieel. Het schema ‘Welke laadmogelijkheden zijn er’ in deze factsheet bevat een overzicht van alternatieve laadmogelijkheden.

Laadplan

Afhankelijk van de uitkomst van de inventarisatie van alternatieve laadmogelijkheden, kunt u bepalen of het loont om een zwaardere aansluiting aan te vragen of te kiezen voor een tijdelijke oplossing om te laden. Een hoogvermogen tijdelijke aansluiting is erg duur (kan tonnen tot miljoenen kosten). Vanuit kosten oogpunt is een nieuwe kabel interessant als deze in de toekomst op de locatie een functie heeft. Kan er bijvoorbeeld een zonneveld of een permanente laadlocatie gerealiseerd worden? De meest voordelige inrichting per fase van de werkzaamheden kunt u vastleggen in een laadplan.

Binnenkort standaard 

Een laad-oplossing is vaak een combinatie van verschillende laadmogelijkheden. Zoals het optimaal benutten van een bestaande kabel via een accu-container aangevuld met lokale opwekking via fotovoltaïsche panelen (PV ofwel zonnepanelen) of windmolens. Op piekmomenten kunnen volle accu-containers van buiten de bouwplaats worden aangevoerd of kan gekozen worden voor de inzet van een aggregaat. Op dit moment is het nog zoeken naar de optimale combinatie. Naarmate er meer ervaring wordt opgedaan met de verschillende laadmogelijkheden en tijdig rekening wordt gehouden met de benodigde tijd voor het organiseren van de laadvoorzieningen, is het in de nabije toekomst een standaard handeling om de juiste laadmogelijkheid te organiseren.

Factsheet 

We hebben bovenstaande informatie + informatie over welke laadmogelijkheden er nu al zijn weergegeven in een handige factsheet. U kunt deze factsheet 'Laden op de bouwplaats'  downloaden.