Transitiepad Wegverharding

We geven vanuit het transitiepad Wegverharding concreet invulling aan de ambitie van IenW om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen.

Rijkswaterstaat stapt daarom over op duurzame wegverharding, klimaatneutraal en 100% circulair, maar wel met de hoge kwaliteitsstandaard die we in Nederland gewend zijn.

Waarom we dit doen

Als grootste wegbeheerders van Nederland kunnen en willen wij onze bijdrage leveren aan het bereiken van de klimaatdoelen.

 • Want: Rijkswaterstaat beheert 90 km2 asfalt. En de staat van onze wegen scoort hoog bij de weggebruikers.
 • Het asfaltproces is goed voor circa 30% van de CO2 footprint van Rijkswaterstaat, waarbij de meeste uitstoot wordt veroorzaakt bij de productie van het materiaal voor wegverharding.
 • CO2 reductie kan bereikt worden door verlenging van de levensduur (ambitie is een verdubbeling), gebruik van alternatieve (duurzame) materialen en door gebruik van productiemethodes die minder CO2 veroorzaken.
 • Verlenging van de levensduur leidt tot minder onderhoud, betere doorstroming en lagere kosten -

Hoe we het gaan doen

Om te komen tot duurzame wegverharding kunnen we veel succesvoller zijn als we samen optrekken met andere wegbeheerders, marktpartijen en kennisinstellingen.

 • Dat betekent: sectorbreed is meer aandacht nodig voor kennisontwikkeling en kennisdeling. De partijen hebben zich al verenigd in diverse samenwerkingen (o.a. VBW, Asfaltimpuls). We streven naar een gezamenlijke ambitie en doelstellingen met andere wegbeheerders om een gelijk speelveld te creëren voor de markt (eenduidig en uniform inkoopinstrumentarium met meerjarig perspectief).
 • Inzet van het totale volume wegareaal van RWS, provincies en gemeenten helpt om eerder een rendabel verdienmodel voor de markt te creëren.
 • Innovatie in de hele keten is nodig van bitumenleveranciers tot asfaltcentrales, transporteurs en aannemers maar ook buiten de huidige keten.
 • Veel asfaltcentrales zijn einde levensduur, wat vraagt om een versnelling van de transitie (grote investering nodig)
 • Samen optrekken biedt kansen aan alle partijen om eigen duurzaamheidsambities (sneller) te realiseren.

Wat we gaan we doen

Wij gaan stap voor stap met onze eisen en gunningscriteria de lat steeds hoger leggen en we geven ruimte aan baanbrekende innovaties.

 • Stap voor stap betekent een voor de markt voorspelbaar (op te anticiperen) tempo.
 • We zijn al begonnen. O.a. het proces van valideren is opgezet samen met de stakeholders en wordt zoveel mogelijk gevolgd.
 • In aanbestedingen gaan we sturen op een lagere MKI (Milieukosten indicator) en milieubeprijzing toepassen. De eerste pilots lopen om te kijken hoe dat leidt tot het gewenste resultaat.
 • We stellen proefvakken beschikbaar voor pilots en bieden leerruimte.
 • Het is een kans zowel voor koplopers (beloning voor pionieren) als voor de overige bedrijven om tijdig aan te haken.
 • Duurzaam asfalt is samen met duurzaam beton één van de 9 innovatieprojecten waar RWS wil fungeren als launching customer
 • Naast het stapsgewijs innoveren van het huidige proces staan we open voor disruptieve innovaties. Daarbij gaan we uit van een te ontwikkelen concept van de ‘weg van de toekomst’.

Op dit moment betreft het verduurzamen van asfalt door:

 • Verlagen van de productietemperatuur (leidt tot CO2-reductie)
 • Hergebruik van grondstoffen (draagt bij aan circulair werken)
 • Toepassing van verjongingscrème (maatregel t.b.v. levensduurverlenging asfalt waardoor vervanging van het asfalt pas later gedaan hoeft te worden)
   

Kennisprogramma Knowledgebased Pavement Engineering

Het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE) is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, TNO en TU-Delft waarin langjarig wetenschappelijke en toegepaste kennis wordt opgedaan over de levensduur van asfalt. Met onderzoeken naar onder andere de invloed van veroudering, bindmiddeleigenschappen, additieven en (herhaald) hergebruik van asfalt. Behalve aan duurzame ontwikkelingen voor de wegenbouwsector, draagt het kennisprogramma ook bij aan de transitie naar duurzame wegverharding. Het programma loopt van 2021 tot 2024. De opgedane kennis zal gedurende de looptijd met alle relevante ketenpartners actief gedeeld worden.