Transitiepad Wegverharding

Het transitiepad Wegverharding richt zich op maatregelen om ons asfaltgebruik te verduurzamen. Voor dit werkterrein betekent klimaatneutraliteit dat de hele asfaltketen (winning, productie, wegaanleg, sloop, hergebruik) netto nul CO2 produceert. Circulair werken gaat over het maximaliseren van hergebruik en het afbouwen van het gebruik van fossiele grondstoffen voor de productie van primair asfalt.

Concrete maatregelen

Er zijn in de asfaltketen veel ontwikkelingen die het mogelijk maken om structureel op duurzaamheid te sturen bij aanbestedingen. De maatregelen die de meeste reductie opleveren op weg naar 2030:

  • Verhogen van het percentage hergebruik
  • Verlaging van productietemperatuur
  • Levensduur verlengende maatregelen
  • Toepassen van mengsels met een langere levensduur

Samen met andere publieke opdrachtgevers werken we aan het opnemen van criteria in onze aanbestedingsinstrumenten. Voor de koplopende opdrachtgevers die een hoger ambitieniveau nastreven stelt het ambitieuze niveau nog hogere eisen waarmee de emissies verder worden gereduceerd. Daarnaast werken we in kennis- en innovatieprogramma’s aan het ontwikkelen en testen van nieuwe oplossingen en innovaties.

Kennisprogramma Knowledgebased Pavement Engineering

Het Kennisprogramma Knowledge-based Pavement Engineering (KPE) is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, TNO en TU-Delft waarin langjarig wetenschappelijke en toegepaste kennis wordt opgedaan over de levensduur van asfalt. Met onderzoeken naar onder andere de invloed van veroudering, bindmiddeleigenschappen, additieven en (herhaald) hergebruik van asfalt. Behalve aan duurzame ontwikkelingen voor de wegenbouwsector, draagt het kennisprogramma ook bij aan de transitie naar duurzame wegverharding. Het programma loopt van 2021 tot 2024. De opgedane kennis zal gedurende de looptijd met alle relevante ketenpartners actief gedeeld worden.