Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Voor het onderhoud aan de kustlijn en bij baggerwerkzaamheden zetten aannemers materieel in dat CO2, stikstof en fijnstof uitstoot. Het transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud richt zich op het verduurzamen van materieel dat wordt gebruikt bij bijvoorbeeld strandsuppleties en het onderhoud van vaargeulen. Verder richt het zich op het zo hoogwaardig mogelijk hergebruiken van het materiaal dat bij baggerwerkzaamheden vrijkomt en het beschermen van de voorraad bagger en grond.

Concrete maatregelen

De maatregelen die in het transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud de meeste reductie opleveren op weg naar 2030:

  • Verschonen van (de voortstuwing-, werk- en hulp-) motoren van schepen
  • Het gebruiken van duurzame energiedragers
  • Beschermen van de voorraad
  • Zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van materiaal

Samen met andere publieke opdrachtgevers werken we in het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) aan het opnemen van emissiedoelstellingen in onze aanbestedingsinstrumenten. Voor de koplopende opdrachtgevers die een hoger ambitieniveau nastreven stelt het ambitieuze niveau nog hogere eisen waarmee de emissies verder worden gereduceerd. Daarnaast werken we in innovatieprogramma’s zoals Innovaties in de Kustlijnzorg (IKZ), de Zero Emissie Dredging Hub (ZEDhub) aan het ontwikkelen en testen van nieuwe oplossingen en innovaties.

Kustlijnzorg