Kennis & Informatie

Externe kennisplatforms

Er is veel informatie om aan de slag te kunnen met klimaatneutrale en circulaire infraprojecten. Op deze website www.duurzame-infra.nl staat al veel informatie, maar er zijn ook andere platforms waar veel kennis en informatie beschikbaar is. 

Wilt u geïnformeerd worden, direct aan de slag voor een concreet project, of samen met collega’s uit de GWW de ontwikkeling verder brengen? Hieronder een aantal goed toegankelijke startpunten:
Kennisplatform CROW
Platform WOW
Bouwcirculair
Buyer Groups

Kennisplatform CROW

Op gang geholpen worden met cursussen en tools

CROW is host van de Aanpak Duurzaam GWW. Deze helpt iedereen die bezig is met het plannen, aanbesteden en uitvoeren van projecten. De site geeft ervaringsverhalen om te ontdekken hoe anderen aan de slag gingen en praktijkvoorbeelden ter inspiratie. Met een startpakket en verschillende gereedschappen kan men aan de slag. Voor de tools worden ook cursussen aangeboden.

Platform WOW

Ervaringen ophalen van collega’s

Platform WOW brengt beheerders van weg, vaarweg en water samen. WOW faciliteert kennisdeling en leren van elkaars praktijkvoorbeelden zodat collega beheerders van gemeenten, provincies, rijkswaterstaat, waterschappen, havenbedrijven, drinkwaterbedrijven en de Rijksoverheid met dezelfde opgave elkaar inspireren.

Elkaar ontmoeten

Platform WOW organiseert impactvolle evenementen over thema’s die zowel regionale als de landelijke opgaven raken. Online en offline.

Kennis en ervaring onderling uitwisselen

Platform WOW geeft collega’s van diverse beheerders de gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kijken. Eén dag of voor langere tijd.

Bouwcirculair

Direct aan de slag in projecten, en met ketenpartijen verder ontwikkelen

BouwCirculair streeft naar duurzame materialen in bouwprojecten, door het reduceren van CO2 en het gebruik van circulaire grondstoffen. Transparant wordt gewerkt aan de speerpunten die de leden gezamenlijk agenderen. Bouwcirculair is gericht op doen en heeft twee bekende producten: de ketenoverleggen en het moederbestek.

Ketenoverleggen

Het netwerk verbindt alle schakels in de keten en organiseert bijeenkomsten, verzorgt cursussen, initieert projecten en ontwikkelt praktische toepasbare instrumenten. Alle belanghebbenden in de bouw zijn direct of indirect vertegenwoordigd: vertegenwoordigers van de grondstofproducenten, leveranciers, de bouwpartners (constructeurs, slopers, architecten, bouwers, opdrachtgevers), keur- en kennisinstellingen en brancheorganisaties. Verder zijn er nog organisaties betrokken die inzetten op duurzaamheid (gemeenten, provincies, rijk en waterschappen).

Kijk voor de ketenleden van BouwCirculair op het netwerk.

Moederbestek

Het moederbestek helpt bij het circulair uitvragen met minimale eisen in projecten, als aanvulling op de Standaard RAW Bepalingen. De benodigde informatie hiervoor is samengebracht op deze site en vrij beschikbaar om te gebruiken.

Op de site zijn de eisen geformuleerd:

  • Waaraan nieuwe producten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Zie hiervoor de productbladen voor beton, asfalt, straatbaksteen en openbare verlichting;
  • Hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.

Moederbestek.nl is opgesteld in het ketenoverleg van BouwCirculair met opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers en in de Gebruikersvereniging van opdrachtgevers. De eisen (circulariteit en MKI) aan projecten en producten worden stap voor stap scherper bijgesteld richting de klimaatdoelen van 2030. Alle partners in de keten, zowel opdrachtgevers als marktpartijen, zetten zich gezamenlijk hiervoor in.

Buyer Groups

Meewerken aan ontwikkeling marktvisie en -strategie

Binnen een Buyer Group werken publieke en private opdrachtgevers gezamenlijk aan een gedeelde marktvisie en -strategie op het verduurzamen van een specifieke productcategorie. De bedoeling is dat de betrokken opdrachtgevers deze visie en strategie binnen twee jaar implementeren in hun aanbestedingspraktijk. Dit stimuleert de markt om duurzame oplossingen te ontwikkelen die passen bij een concrete, breed gedragen behoefte.

Deelnemers voeren bijvoorbeeld de marktverkenning en -dialoog uit, leren van elkaars ervaringen en trekken samen op in het ontwikkelen van specificaties en gunningscriteria. Gezamenlijk aanbesteden is geen doel, hooguit een middel. De focus ligt hierbij op het terugdringen van schadelijke emissies als CO2, minder grondstoffenverbruik en sociale doelen. Andere opdrachtgevers houden we graag op de hoogte, zodat zij de strategie zelf kunnen toepassen wanneer zij daartoe aan zijn. Dit vergroot de gezamenlijke impact.

Buyer groups in de GWW:
Zero emissie materieel
CO2-arm beton
Duurzame wegverharding
Verkeersborden en bewegwijzering
Circulaire viaducten en bruggen
Duurzaam baggeren