Krachten bundelen voor een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

Krachten bundelen voor een klimaatneutrale en circulaire infrastructuur

Om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen, werkt het ministerie van IenW aan het verduurzamen van onze infrastructuur. Daarom gaan Rijkswaterstaat en ProRail projecten aan water, weg, spoor en vaarweg vanaf 2021 nadrukkelijker klimaatneutraal en circulair uitvragen. Onze aanpak bepalen we samen met de sector en met andere publieke opdrachtgevers, zoals provincies en waterschappen. Zo komen we tot uitdagende en uniforme eisen en tot meetbare resultaten. En werken we doelgericht aan een volledig klimaatneutrale en circulaire Nederlandse infrastructuur.

Waarom: samen meer impact op klimaat

De aarde warmt op, het klimaat verandert en de gevolgen ervan merken we allemaal. Het is van groot belang dat we nu adequaat reageren om onze planeet leefbaar te houden. Als grote opdrachtgever van infraprojecten is het de ambitie van IenW om in 2030 volledig klimaatneutraal en circulair te werken, met hoogwaardig hergebruik van alle materialen en halvering van het gebruik van primaire grondstoffen. Zo verminderen we ook de uitstoot van fijnstof en stikstof.

Samenwerken met andere publieke opdrachtgevers is cruciaal, want samen hebben we vier keer meer impact. Door uniforme afspraken te maken, helpen we elkaar én de sector. Want consistent beleid vanuit de overheid versnelt innovatiekracht van de sector. En die is hard nodig. Als we in 2030 nog werken met de technieken van nu, halen we onze ambities niet. Maar als we de krachten bundelen en innoveren, dan kunnen de reducties veel groter zijn.

Hoe: transitie vormgeven met roadmap

De focus van onze aanpak ligt bij de werkterreinen met de meeste klimaatimpact. Dit zijn: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor. Juist daar kunnen we het verschil maken, want jaarlijks stoten we met onze projecten 0,7 megaton CO2 uit. Per transitiepad ontwikkelen we met de sector en medeoverheden een gezamenlijke roadmap waarin we de weg naar 2030 uitstippelen. We bekijken wat er nu al kan, welke innovaties nodig zijn en hoe we de lat steeds hoger kunnen leggen. Onze aanpak is meerjarig. Zo zorgen we ervoor dat we de afgesproken koers vasthouden en dat investeringen van bedrijven op de langere termijn renderen.

Wat: innovatie in de praktijk brengen 

Concreet betekent dit dat we klimaatneutrale en circulaire doelstellingen opnemen in projectopdrachten. En dat we bedrijven financieel belonen die aantoonbaar lagere milieukosten hebben of circulair werken. De besparingen die markpartijen in de projecten kunnen aantonen, monitoren we voortdurend. Ook treden we op als launching customer door duurzame innovaties in de praktijk te testen en op te schalen als deze succesvol zijn.

Op deze manier maken we duurzaam initiatief lonend. Via kennis- en ontwikkelprogramma’s delen we de opgedane ervaringen. Hiermee dragen we niet alleen bij aan mooiere projecten en een beter klimaat, maar ook aan een vitale infrasector.

Strategiedocument 'Naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten'