Privacyverklaring

Deze privacyverklaring ziet toe op de verwerking van persoonsgegevens door Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat spant zich in om op een zorgvuldige en rechtmatige manier om te gaan met persoonsgegevens van burgers en medewerkers.

We stellen alles in het werk om te voldoen aan de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Hieronder geven we aan wat we doen met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De minister van IenW is als bestuursorgaan verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Voor de uitvoering van de regelgeving heeft de minister een deel van haar taken gedelegeerd aan Rijkswaterstaat. Voor verwerkingen die voor deze taken worden gedaan, is deze verantwoordelijkheid nader ingevuld binnen Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft daartoe een eigen privacybeleid en een eigen verantwoordelijkheid voor het borgen van de rechten van betrokkenen bij deze verwerkingen. In deze verklaring leest u hoe Rijkswaterstaat deze invult.

Het ministerie van IenW heeft een functionaris gegevensbescherming (FG). De FG is te bereiken via e-mail. Het ministerie van IenW is gevestigd aan de Rijnstraat 8, 2515 XP, Den Haag. Het postadres is: Postbus 20906, 2500 EX, Den Haag.

Overzicht van de belangrijkste verwerkingen van gegevens

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste gegevensverwerkingen van Rijkswaterstaat. Met dit overzicht kunt u in één oogopslag zien welke persoonsgegevens Rijkswaterstaat van u verwerkt in het kader van onze missie.

Verwerking persoonsgegevens bij zakelijk contact

 
  Contactgegevens Financiële gegevens Contract/opdracht Gebruikersnamen en IP-adressen
Aanvraagformulier  Ja Nee Nee Nee
Versturen van een nieuwsbrief Ja Nee Nee Nee

Verwerking persoonsgegevens bij overig contact

Bekijk voor meer informatie de pagina Verwerking persoonsgegevens bij overig contact.

Ontvangers van persoonsgegevens

Voor veel projecten werkt Rijkswaterstaat samen met andere partijen. Soms is het hiervoor noodzakelijk om persoonsgegevens aan deze partijen te verstrekken. Voorbeelden hiervan zijn aannemers, onderzoeksbureaus en andere overheden. Hierbij kan sprake zijn van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de partijen of van een verwerkersrelatie. Met deze externe partijen worden afspraken gemaakt over de zorgvuldige en veilige verwerking van persoonsgegevens. In de verschillende projecten informeert Rijkswaterstaat gericht over de verwerkingen die binnen het concrete project plaatsvinden.

Rijkswaterstaat is soms wettelijk verplicht om aan andere (overheids)organisaties persoonsgegevens te verstrekken. Voorbeeld hiervan is het op vordering van de politie verstrekken van camerabeelden met voertuig- en kentekengegevens.

Bewaartermijn en verwijderen van gegevens

Rijkswaterstaat bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk of wettelijk toegestaan is, tenzij persoonsgegevens voor langere perioden opgeslagen worden met het oog op archivering in het algemeen belang.

Rijkswaterstaat heeft per verwerking van persoonsgegevens de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen vastgesteld.

Uw rechten

U heeft het recht Rijkswaterstaat te verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Tevens heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, te verzoeken de verwerking te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen.

U kunt een verzoek hiertoe via het contactformulier verzenden aan Rijkswaterstaat. Geef duidelijk op het formulier aan welk recht u verzoekt uit te oefenen en vul in elk geval uw naam en contactgegevens in. Wij zullen u tevens verzoeken om u te identificeren middels een kopie geldig legitimatiebewijs. Hierbij kunt u de foto en het burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. De Kopie-ID app van de Rijksoverheid kan hierbij behulpzaam zijn.

Klacht

Indien u een klacht heeft, dan kunt u die indienen bij de Rijkswaterstaatprivacycoördinatoren. U kunt zich tot de privacycoördinatoren wenden door middel van het contactformulier. Uiteraard heeft u ook het recht dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens te doen.

Vragen?

Heeft u aanvullende vragen over de privacystatement van Rijkswaterstaat? Vul het contactformulier in.

Versie: december 2019