Transitiepad Kunstwerken

Het transitiepad Kunstwerken gaat over duurzaam ontwerp, aanleg en onderhoud van bruggen, sluizen, spooronderdoorgangen, tunnels, duikers, damwanden en wegmeubilair. De grootste milieu-impact van kunstwerken is terug te voeren op de CO2-uitstoot bij de winning van grondstoffen en de productie van materialen. Beton en staal spelen daarbij een hoofdrol. De scope van het transitiepad Kunstwerken beslaat echter niet alleen de winning van grondstoffen, maar de gehele levenscyclus: van ontwerp tot en met sloop en hergebruik.

Concrete maatregelen

De maatregelen waarmee verduurzaming in het transitiepad Kunstwerken kan plaatsvinden, richten zich op duurzame ontwerpkeuzes en het hergebruiken van onderdelen en materialen, om zo het gebruik van primair materiaal te verminderen. De maatregelen die de meeste reductie opleveren op weg naar 2030:

  • Verduurzaming van beton
  • Hergebruik van objecten en onderdelen
  • Levensduur verlengende maatregelen
  • Circulair ontwerpen van nieuwe infrastructuur

De markt kan zich versneld ontwikkelen door de uitvraag van duurzame oplossingen zoals duurzaam beton en hergebruikte producten te vergroten. De handelingsperspectieven die door opdrachtgevers, opdrachtnemers en toeleveranciers in het Betonakkoord zijn ontwikkeld, geven hier invulling aan voor beton. Voor andere materialen en objecten worden de aangescherpte criteria de komende jaren ontwikkeld. 

Samen met andere publieke opdrachtgevers werken we aan het opnemen van duurzaamheidscriteria in onze aanbestedingsinstrumenten. Met koplopende opdrachtgevers die een hoger ambitieniveau nastreven ontwikkelen we in de ‘Buyer Groups’, het Betonakkoord en Staalbouwakkoord aanvullende maatregelen waarmee de emissies verder worden gereduceerd. Daarnaast werken we in innovatieprogramma’s aan het ontwikkelen en testen van nieuwe oplossingen en innovaties