Challenge Zero Emissie Bouwplaats

Er is een grote maatschappelijke urgentie om ook op bouwplaatsen emissieloos te werken. De ambitie van Rijkswaterstaat luidt dan ook: “In 2030 wordt er in onze infraprojecten volledig klimaatneutraal en circulair gewerkt”. Om hier een bijdrage aan te leveren is de Challenge Zero Emissie Bouwplaats in het leven geroepen. In deze Challenge zoekt Rijkswaterstaat nadrukkelijk de samenwerking op. We dagen opdrachtnemers uit om met voorstellen voor innovatieve oplossingen te doen, om zo de transitie naar circulaire en emissievrije bouwplaatsen in een stroomversnelling te brengen.

Wat houdt de Challenge in?

De Challenge vraagt specifiek om voorstellen die de transitie van fossiel naar niet-fossiel aangedreven materieel verder helpen. Voorbeelden hiervan zijn het onderzoeken, valideren en inzetten van elektrisch bouwmaterieel, machines op waterstof of machines op netstroom. Maar denk ook aan het optimaliseren van grond- en materiaalstromen (bouwlogistiek) en de bouwkeet inclusief aanverwante apparatuur.

Wat kunt u van ons verwachten?

We zien dat de markt bruist van de ideeën en dat we samen de omslag naar een emissieloze bouwplaats willen en kunnen maken. Deze omslag hoeft u niet alleen te doen: er staat een begeleidingsteam voor u klaar die graag meedenkt en meehelpt. Ook is er budget beschikbaar die uw idee een zetje in de rug geeft.

Randvoorwaarden voor deelname aan de challenge:

1. Allereerst is het belangrijk dat een project een bijdrage levert aan de doelstellingen van de challenge:

  • Het verminderen van de directe en indirecte schadelijke emissies binnen de projecten van Rijkswaterstaat.
  • Versnellen en opschalen van de transitie naar duurzame bouwplaats en bouwlogistiek.

2. Om te kunnen voldoen aan de Europese richtlijnen voor steun aan het bedrijfsleven (AGVV) en onrechtmatige staatssteun te voorkomen is het ook belangrijk dat het om een experimentele ontwikkeling gaat. Hoofddoel is het identificeren van verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vaststaan. Om verdere legitimiteit aan een ontwikkeltraject te geven staat kennisborging én kennisontwikkeling hierin centraal.

3. Daarnaast zullen er met een aantal verplicht in te vullen documenten een antwoord worden gevraagd op onderstaande vragen:

  • Maak expliciet wat méér wordt gedaan ten opzichte van wat anders ook al zou zijn gedaan in het contract.
  • Beschrijf wat u zelf doet en wat u van RWS en eventuele andere partijen verwacht.
  • Beschrijf de randvoorwaarden om de innovatie in te zetten.
  • Beschrijf het tijdpad voor het inzetten van de innovatie.
  • Beschrijf in welke mate de technologische haalbaarheid van de innovatie nog moet worden aangetoond.
  • Beschrijf uw samenwerking met andere partijen en hoe de opgedane kennis wordt gebundeld en verspreid.
  • Maak aannemelijk dat er een eerlijke vergoeding voor de activiteiten wordt gevraagd waardoor op economische wijze met de financiële bijdrage van RWS wordt omgegaan. Rijkswaterstaat vergoedt alleen de meerkosten van de innovatie en dus niet de gehele investeringskosten.
  • Welke voorziene risico's zijn er te identificeren en welke beheersmaatregelen worden hiervoor genomen?

Meer informatie

Voor meer informatie of voor deelname aan de Challenge, kunt u contact opnemen met één van de Rijkswaterstaat betrokkenen: