Leunconstructie

Specifieke uitkering (SPUK) Klimaatneutrale circulaire infrastructuur medeoverheden

De SPUK Klimaatneutrale circulaire infrastructuur is voor alle gemeenten en provincies beschikbaar gesteld voor het toepassen van Coreducerende maatregelen in grond-, weg-, en waterbouwprojecten (GWW).  

Op deze pagina

Doel van de regeling Na uw aanvraag
Voor wie? Verantwoording
Scope van projecten & maatregelen Op zoek naar inspiratie?
Hoogte uitkering en budgetten Vragen en ondersteuning
Voorwaarden Formats en meer
Inhoudelijke voorwaarden  
Uw aanvraag voorbereiden en indienen  
Voorbeeld aanvraag  

Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is om gemeenten en provincies aan te moedigen om bij GWW projecten maatregelen te nemen die bijdragen aan het verminderen van CO2 uitstoot en het bevorderen van een  circulaire economie.

Voor wie?

Deze regeling is ontwikkeld voor gemeenten en provincies. Het is aan u als gemeente of provincie om een duurzame maatregel te bepalen. Verderop op deze site vindt u meer inspiratie voor mogelijke maatregelen. Het is ook mogelijk om een set aan maatregelen in te dienen, de maatregelen worden per stuk beoordeeld. Daarnaast kunnen gemeenten en provincies ook aanvragen doen voor gezamelijke projecten.

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van de benodigde aanvraagformulieren, dan is een adviesloket beschikbaar voor het bieden van ondersteuning. Meer informatie over het adviesloket vindt u verderop op deze site. 

Scope van projecten & maatregelen

U vraagt deze SPUK aan om duurzame en circulaire maatregelen toe te passen in GWW-projecten. De regeling focust op projecten die gericht zijn op:

 • Aanleg en onderhoud van wegverharding en bestrating
 • Aanleg en onderhoud van bruggen, tunnels of viaducten
 • Aanleg en onderhoud van waterkeringen, riolering of wegmeubilair

De regeling is gericht op duurzame of innovatieve maatregelen die worden ingezet ten opzichte van een conventionele aanpak. Er moet aangetoond worden hoe de getroffen maatregelen in het project verschillen op het gebied van Co2 reductie en circulariteit ten opzicht van de conventionele aanpak. De regeling richt zich hierbij op MKI reductie,  de circulaire strategie en het Technological Readiness Level (TRL) van niveau 7 of hoger. Voor het bepalen van de MKI-reductie is een hulp-tool beschikbaar verderop op deze website. 

Hoogte uitkering en budget

De regeling vergoedt de meerkosten van de maatregelen ten opzichte van een project met conventionele aanpak. Het uitkeringsplafond is vastgesteld op 9 miljoen (9.000.000,-), waarbij de onderverdeling als volgt geldt:

 • Aanleg en onderhoud van wegverharding of bestrating                            3,5 miljoen euro
 • Aanleg en onderhoud van bruggen, tunnels en viaducten                         4 miljoen euro
 • Aanleg en onderhoud van waterkeringen, riolering of wegmeubilair     1,5 miljoen euro

Per gemeente/provincie kan er maximaal €400.000,- worden aangevraagd. 

De regeling is gericht op de activiteiten die voorafgaand aan de aanvraag nog niet zijn gestart. Na goedkeuring wordt 100% van het toegekende bedrag uitgekeerd. 

De regeling werkt met een first-come-first-serve selectiemethode, op deze site zullen regelmatig updates komen over het beschikbare budget.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor deze regeling, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U voert de in de aanvraag beschreven duurzame of innovatieve maatregelen uit of laat deze uitvoeren wanneer u de opdracht verleent. 
 • U bent nog niet gestart met de activiteiten en de opdracht van de activiteiten is nog niet verleend voorafgaand aan de aanvraag van de uitkering.
 • U voert de maatregelen binnen vier kalenderjaren na het jaar van de verlening uit.
 • U stelt uiterlijk drie maanden na het afronden van de maatregelen de ervaringen en resultaten beschikbaar via een factsheet, te vinden op deze site.  

Inhoudelijke voorwaarden

De maatregelen en activiteiten waarvoor een aanvraag kan worden ingediend, moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U kunt aantonen welke reductie in MKI de maatregelen hebben ten opzichte van de conventionele aanpak. Dit wordt per maatregel getoetst, waarbij wordt gekeken naar de vergelijkbare conventionele aanpak. Voor het aantonen van de MKI-reductie is op deze site een eenvoudige tool beschikbaar. 
 • De maatregel moet bijdragen aan een van de volgende circulaire strategieën:
  • Het verminderen van het gebruik van bouwmaterialen of grondstoffen
  • Het verlengen van de levensduur van objecten
  • Het nastreven van één of meer van de volgende doelen
   • Het sluiten van de kringloop door hergebruik of het recyclen van materialen.
   • Het vervangen van duurzame of hernieuwbare materialen, onderdelen of grondstoffen door minder milieubelastende alternatieven.
   • Het vervangen van niet-hernieuwbare materialen of grondstoffen door duurzame of hernieuwbare alternatieven.
  • De maatregelen of activiteiten hebben geen betrekking op de inzet van emissieloos materieel , de opwekking van groene energie, de aanleg van groenvoorzieningen, straatmeubilair, sportvelden of speelvelden.
  • De maatregelen dienen een TRL-niveau van 7 of hoger te hebben.

De maatregelen die betrekking hebben op de inzet van emissieloos materieel zijn dus uitgesloten van deze regeling. Voor deze kosten is de SPUK Schoon en Emissieloos Bouwen beschikbaar. Zie voor meer informatie https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/spuk-seb

Via deze link is een korte instructievideo beschikbaar over de SPUK KCI en over het invullen van het MKI en meerkosten format. 

Via deze link is de informatiebijeenkomst van 25 juni terug te luisteren. In deze informatiebijeenkomst is de scope van de SPUK KCI en het MKI format besproken. 

Uw aanvraag voorbereiden en indienen

Wij vragen u om de gekozen maatregelen toe te lichten.  Zorg dat uw aanvraag voldoet aan de gestelde vragen en dus de volgende onderdelen bevat:

 • De gegevens van de contactpersoon/-personen.
 • Het bedrag van de gevraagde uitkering. Houd hierbij rekening met de gestelde maxima.
 • Een beschrijving van de te nemen duurzame of innovatieve maatregelen. Dit is inclusief:
  • Een projectbeschrijving;
  • Een projectplanning.
 • MKI-reductie: Geef aan hoeveel de voorgestelde maatregel(en) de MKI verlagen in vergelijking met de conventionele aanpak. 
 • Kostenspecificatie: Verstrek een overzicht van de meerkosten ten opzichte van de conventionele aanpak.
 • Btw-bedragen: Geef het bedrag van compensabele btw op
 • Technologische Readiness Level (TRL): Beschrijf waarom de maatregel een TRL van 7, 8 of 9 heeft.
 • Omschrijving van circulaire doelstellingen van de maatregel:
  • Vermindering van het gebruik van bouwmaterialen of grondstoffen.
  • Verlenging van de levensduur van objecten.
  • Focus op een of meer van de volgende doelen
  • Sluiting van de kringloop door hergebruik of recyclage van materialen.
  • Vervanging van duurzame of hernieuwbare materialen, onderdelen of grondstoffen door minder milieubelastende alternatieven.
  • Vervanging van niet-hernieuwbare materialen of grondstoffen door duurzame of hernieuwbare alternatieven.
 • Factsheet over Kennisdeling: Vul de factsheet in over kennisdeling, beschikbaar op deze website. 

Via deze link kunt u uw aanvraag indienen. 

Het format MKI/meerkosten is een verplicht onderdeel van de aanvraag en moet bij de aanvraag worden ingediend. Dit format is beschikbaar onderaan deze website.

Voorbeeld aanvraag

Voor een voorbeeld aanvraag, zie de lijst met documenten aan het einde van deze pagina. 

Na uw aanvraag

Na uw aanvraag ontvangt u een bevestiging van ontvangst. Hierna streven we ernaar om binnen 13 weken uitsluitsel te geven over de verlening. Hierover ontvangt u een beschikking. Dit besluit bevat tenminste:

 • Toelichting op voor welke activiteiten de uitkering wordt verleend.
 • Het bedrag van de uitkering en de wijze waarop deze is bepaald.
 • De periode waarvoor de uitkering verleend zal worden.
 • Het bedrag dat betrekking heeft op de compensabele btw-component en is toegevoegd aan het btw-compensatiefonds.

Wanneer er is besloten de uitkering niet te verlenen, ontvangt u ook binnen 13 weken bericht. Het is mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

U kunt ook de checklist op deze site gebruiken voor het verzamelen van de stukken. Vanaf 1 juli is het mogelijk om uw aanvraag in te dienen via deze site. 

Verantwoording

De SPUK Klimaatneutrale en circulaire infrastructuurprojectenis een regeling uitgevoerd door Rijkswaterstaat (RWS) in opdracht van  het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). 
Om uw uitkering te kunnen vaststellen moet u deze verantwoorden. Dit doet u met de ingevulde factsheet en de SiSa-verantwoording.

Insturen van het factsheet

De activiteiten waarvoor een uitkering is verstrekt, dienen uiterlijk binnen vier kalenderjaren na het jaar van de verlening van de uitkering te worden afgerond. Binnen drie maanden na afronding van deze activiteiten moet de ontvanger de ervaringen en resultaten beschikbaar stellen. Dit gebeurt via het invullen van de factsheet over kennisdeling en een beleidsrapportage. De formats voor deze documenten zijn te vinden op de website duurzame-infra.nl/spuk-kci. Hierbij worden ook eventuele ontwikkelde kennis of adviezen uit de activiteiten opgenomen. Het factsheet moet vervolgens worden opgestuurd naar spukkci@rws.nl

De SiSa-verantwoording

Gemeenten en provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed. Dit doen zij via de methodiek SiSa: single information, single audit. Dit betekent eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. Deze verantwoording hoort als bijlage bij de jaarstukken die gemeenten en provincies maken. Gemeenten en andere overheden kunnen opzoeken welke regelingen zij moeten verantwoorden. Dit kan via de applicatie 'te verantwoorden regelingen'.

Op zoek naar inspiratie?

Voor meer inspiratie, zie de lijst met documenten aan het einde van deze pagina. 

Vragen en ondersteuning

Voor vragen en ondersteuning kunt u contact met ons opnemen via het adviesloket SPUK KCI. Hier kunt u ondersteuning krijgen voor:

 • Nadere uitleg over de regeling
 • De aanvraag voor de uitkering
 • Passende projecten
 • Het invullen van de factsheet

Via onderstaande linkjes kunt u contact opnemen met het adviesloket. Er is een keuze uit drie soorten ondersteuning:

 1. Terugbelverzoek: heeft u een korte en concrete vraag die via een telefoongesprek te beantwoorden is? Of twijfelt u eraan of u het juiste proces doorloopt? Kies dan voor een terugbelverzoek.  
 2. Feedbackverzoek: heeft u een begin gemaakt aan uw aanvraag en wilt u graag feedback op hetgeen u tot nu toe heeft opgesteld? Of twijfelt u eraan of u alles correct en volledig heeft beschreven? Kies dan voor een feedbackverzoek 
 3. Meedenksessie: bent u al begonnen met het opstellen van uw aanvraag maar wilt u graag dat iemand met u meedenkt? Of heeft u complexe en/of inhoudelijke vraagstukken met betrekking tot het opstellen en indienen van een aanvraag? Kies dan voor een meedenksessie. 

Vanaf 1 juli is het mogelijk om via deze site uw aanvraag in te dienen. 

Daarnaast organiseren wij op 25 juni (15.30-17.00) en 27 juni (12.00-13.30)  twee digitale informatiebijeenkomsten. Aanmelden hiervoor kan door een mail te sturen naar spukkci@rws.nl

Via deze link is de informatiebijeenkomst van 25 juni terug te luisteren. In deze informatiebijeenkomst is de scope van de SPUK KCI en het MKI format besproken. 

Formats en  meer

Voor meer informatie kunt u  de volgende documenten downloaden: