Transitiepad Kustlijnzorg en vaargeulonderhoud

Langs de kust en in rivieren wordt veel gebaggerd. Een energie-intensief proces, waarbij duizenden liters dieselolie per dag worden verbruikt. Minder baggeren is voor ons geen optie. Het zeeniveau zal immers blijven stijgen en er zal continu slib en zand in onze rivieren belanden. Daarom staat bij ons het onderzoeken van nieuwe, duurzame manieren van baggeren centraal. Daarbij kun je denken aan het gebruik van andere energiedragers, zoals waterstof.

Rijkswaterstaat bezit zelf geen baggerschepen, maar zet particuliere baggerbedrijven in. Het is dan ook belangrijk om de markt mee te krijgen in de transitie naar duurzaam baggeren. Daarom hebben wij een Buyer Group opgezet, die 1 januari 2022 van start gaat. Hierbinnen gaat Rijkswaterstaat samenwerken met andere opdrachtgevers, zoals de waterschappen en Havenbedrijf Rotterdam. Het doel van de buyer group is om op een eenduidige manier naar de markt te communiceren en dezelfde, duurzame eisen te stellen in aanbestedingen.

Daarnaast hebben wij samen met verschillende opdrachtgevers en -nemers nu een concept roadmap opgesteld. Daarin hebben wij geformuleerd wat er moet veranderen om in 2030 klimaatneutraal en circulair te kunnen werken. Dat is een grote uitdaging, maar zowel Rijkswaterstaat als de markt zijn bereid om flinke stappen te zetten. Komende tijd werken wij deze concept roadmap verder uit, om in februari 2022 de definitieve versie te presenteren aan de DGMo. Dit document (de ideeën erachter) geeft in de komende jaren de agenda weer voor de dialoog: beleid-beheer-baggeraars-energiesector-scheepsbouwsector.