Data en paspoorten

Wat is het?

Dit thema gaat over de manieren en systemen waarop we materiaal-, onderdeel- en objectgegevens in de bouwsector op eenduidige wijze vastleggen en op veilige en transparante manier uitwisselen.

Waarom belangrijk?

Hoe beter de informatie beschikbaar is, hoe groter de kans op levensduurverlengende maatregelen en grootschalig hoogwaardig hergebruik. Daarnaast is het voor het meten en monitoren van de transitie naar een circulaire economie van belang om betrouwbare gegevens te hebben.

Wat willen we bereiken?

In 2030 werkt Rijkswaterstaat volgens een landelijke vastgestelde sectorbrede CE-datastrategie. Alle nieuwe infraprojecten worden opgeleverd met inbegrip van de data die nodig zijn om circulair te werken, bijvoorbeeld in een paspoort. Voor alle bestaande assets zijn de relevante data verzameld gedurende inspecties. De informatie is opgenomen in onze bestaande systemen, blijft gedurende de beheerfase up to date en gedurende onbepaalde tijd vindbaar, doorzoekbaar voor wie daartoe gemachtigd is en uitwisselbaar.

Waar staan we nu?

  1. Pilots Beatrixsluis met grondstoffenpaspoort uitgevoerd.
  2. Pilot herbruikbaarheidsscan bij inspectie van tien kunstwerken uitgevoerd
  3. Nationale afspraken over paspoorten vastgelegd binnen Platform CB’23.

Waar werken we aan?

Voor het thema data en paspoorten is een roadmap opgesteld die bovenaan deze pagina is afgebeeld (download een vergroting (jpg, 1.8 MB)), met de bijbehorende mijlpalen. Hierbinnen zijn zeven sporen/aandachtsgebieden onderscheiden:

Spoor A: CE-datastrategie voor Rijkswaterstaat
Spoor B: Beschikbaarheid en vindbaarheid van nieuwe en bestaande CE-data
Spoor C: Paspoort voor nieuw areaal uitvragen en opnemen in een RWS-systeem
Spoor D: Inspectie kunstwerken op herbruikbaarheid (paspoort voor bestaand areaal)
Spoor E: Inzicht in moment van vrijkomen van objecten en onderdelen
Spoor F: Fysieke en digitale hubs
Spoor G: Landelijke CE-bouw-datastrategie

Voor meer details, bekijk de publicatie Roadmap met uitgebreide toelichting

Showcase: Inspecteren én tegelijkertijd op mogelijk hergebruik scannen

Elk jaar inspecteert Rijkswaterstaat 1.000 kunstwerken om vast te stellen wat er aan onderhoud nodig is in de komende jaren. Wat nu als we tijdens deze inspectie direct de kansen voor hergebruik onderzoeken? Dit voorstel van een marktpartij die betrokken is bij het instandhoudingsadvies voor objecten heeft geleid tot de pilot Herbruikbaarheidsscan.

In deze pilot zijn in 2021 tien kunstwerken op verschillende plekken in Nederland geïnspecteerd, zowel viaducten als duikers en betonnen bruggen waar een snelweg overheen gaat. De zogenoemde decompositie, de onderdelen waar een object uit bestaat, is al bekend bij Rijkswaterstaat want dit is nodig voor onderhoud. De scan moet duidelijk maken of een onderdeel herbruikbaar is en op welke manier. Daarvoor moet je naast de decompositie precies weten hoe de onderdelen aan elkaar vastzitten, de afmetingen, de vorm en de samenstelling van het materiaal.

De resultaten van de pilot zijn nog niet bekend, maar de inschatting is dat als de herbruikbaarheidsscan, dus het maken van een paspoort, toegevoegd wordt aan de reguliere inspectie, dit dubbel zoveel tijd kost. Als de extra kosten te betalen en verantwoorden zijn, dan wordt de herbruikbaarheidsscan een regulier onderdeel van de inspecties. Allereerst wordt de pilot opgeschaald naar enkele tientallen kunstwerken. Vervolgens wordt bekeken of dit voor het hele areaal gaat gebeuren.