Externe samenwerking

Wat is het?

Rijkswaterstaat werkt samen met marktpartijen, andere overheden binnen de GWW-sector en het ministerie van IenW. Samen ontwikkelen en delen we kennis, doen we experimenten en maken we afspraken.

Waarom belangrijk?

Samenwerking op nationaal en internationaal niveau is essentieel om de doelen voor klimaatneutrale en circulaire infrastructuur te bereiken. Leren van elkaar en uniforme afspraken maken over hoe we circulair kunnen werken zijn een voorwaarde.

Wat willen we bereiken?

In 2030 werkt Rijkswaterstaat circulair volgens principes en kaders die in samenwerking met de bouwsector zijn uitgewerkt, waarbij Rijkswaterstaat soms een leidende maar soms ook een volgende rol heeft. De kennis en kunde die Rijkswaterstaat heeft ontwikkeld, wordt proactief ingezet om nationaal en internationaal beleid, normen en andere sectorbrede afspraken mede vorm te geven. Andersom leert Rijkswaterstaat van de aanpakken van samenwerkingspartners in binnen- en buitenland. Circulair werken is ook in onze samenwerkingen het nieuwe normaal.

Waar staan we nu?

  1. Brede publieke kennisdeling door nationale samenwerking: met andere publieke opdracht­gevers, in concrete projecten als het circulaire viaduct, ontwikkelprogramma’s als Samen versnellen en platforms als Platform CB’23.
  2. Rijkswaterstaat participeert in Transitieteam Circulaire BouwEconomie en brengt kennis en inzichten in en stuurt mee aan de transitie.
  3. Internationale positionering van de circulaire infrastructuur: o.a. met de publicatie ‘Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future!

Waar werken we aan?

Voor het thema externe samenwerking is een roadmap opgesteld die bovenaan deze pagina is afgebeeld (download een vergroting (jpg, 1.8 MB)), met de bijbehorende mijlpalen. Hierbinnen zijn vier sporen/ aandachtsgebieden onderscheiden:

Spoor A: Internationale samenwerking
Spoor B: Nationale samenwerking
Spoor C: Rijksbrede Transitieagenda en Uitvoeringsprogramma CBE; ondersteuning Transitieteam CBE
Spoor D: Sectorbrede afspraken en methoden

Voor meer details, bekijk de publicatie Roadmap met uitgebreide toelichting.

Showcase: Platform CB’23 draagt bij aan eenduidige aanpak circulair bouwen

Platform Circulaire Bouw 2023 (CB’23) wil partijen met circulaire ambities met elkaar verbinden, zowel in de GWW-sector als in de woning- en utiliteitsbouw. Het streven is om in 2023 nationale, bouwsectorbrede afspraken op te stellen over circulair bouwen.

Daarmee draagt het platform ook bij aan het ‘basiskamp’ en de doelen van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Het basiskamp bevat alle benodigde instrumenten, hulpmiddelen en voorwaarden om de volgende etappes te kunnen overbruggen.

Rijkswaterstaat is, samen met NEN, RVB en de Bouwcampus, mede-initiator en grote drijvende kracht achter dit platform, dat in 2018 werd gelanceerd. Sindsdien hebben actieteams een framework (2019), lexicon met circulaire definities (2019 en 2020), en vier leidraden met afspraken op specifieke thema’s ontwikkeld. De actieteams 'meten van circulariteit' en 'paspoorten voor de bouw' hebben de leidraden in de praktijk getest en werken nu aan leidraad 3.0. met de kernmethode voor het meten van circulariteit en een aanpak voor het opzetten van een paspoort voor de bouw. In 2020 werden leidraden over 'circulair inkopen' en 'circulair ontwerpen' opgeleverd. Op dit moment wordt ook gewerkt aan een leidraad over 'toekomstig hergebruik', die handvatten zal geven over zaken waar je nu al rekening mee kunt houden om hergebruik in een later stadium beter mogelijk te maken. Van iedere leidraad wordt een 80%-versie breed ter consultatie voorgelegd, zodat optimaal draagvlak in de sector ontstaat.

Met Platform CB’23 draagt Rijkswaterstaat bij aan een meer eenduidige aanpak van circulair bouwen in Nederland en kunnen we deze aanpakken inbrengen op het niveau van internationale normalisatie.

Meest relevante publicaties

Circular Infrastructure: the road towards a sustainable future
Deze Engelstalige publicatie schetst een beeld van de infra-sector, en de kansen en urgentie voor circulariteit in deze sector. Een  beschrijving van de Nederlandse aanpak, best practices en uitgebreide showcase over het circulaire viaduct laten zien dat Nederland een koploper is. Het laatste hoofdstuk bevat een actieplan, dat door het transitieteam verder zal worden doorontwikkeld.