Interne organisatieverandering

Wat is het?

Dit thema gaat over de aanpassingen aan de werkprocessen en instrumenten van Rijkswaterstaat om circulaire keuzes te kunnen maken in onze infraprojecten. Er moet voldoende kennis, vaardigheden, capaciteit en budget zijn, duidelijke sturingslijnen en breed draagvlak.

Waarom belangrijk?

Circulair werken vanaf 2030 lukt alleen als de organisatie op de juiste manier is ingericht. Ook moeten medewerkers de kennis over dit onderwerp kunnen, willen en mogen toepassen in hun dagelijks werk.

Wat willen we bereiken?

In 2030 is de kennis en kunde om circulair te werken via de zogenaamde 'Lerende aanpak' ingebed in alle onderdelen en lagen van de RWS-organisatie. Circulair werken is 'het nieuwe normaal'. RWS-collega’s kunnen, mogen en willen circulair werken. Dit betekent dat de werkprocessen en instrumenten waarmee we werken ingericht zijn om circulaire keuzes te kunnen maken, dat er voldoende kennis, vaardigheden, capaciteit en budget is, duidelijke sturingslijnen zijn en breed draagvlak onder de collega’s om circulair te werken. De leercyclus innoveren, uniformeren, produceren zet zich door richting circulair zijn. Alle communicatie-uitingen zijn in lijn met het circulair werken.

Waar staan we nu?

  1. Kennisdossiers opgeleverd: basis op orde
  2. Helderheid over wat we verstaan onder circulair werken (definitie)
  3. Duidelijkheid waar we staan (evaluatie) en wat nodig is in de toekomst (roadmaps).

Waar werken we aan?

Voor het thema interne organisatieverandering is een roadmap opgesteld die bovenaan deze pagina is afgebeeld (download een vergroting (jpg, 1.8 MB)), met de bijbehorende mijlpalen. Hierbinnen zijn drie sporen/aandachtsgebieden onderscheiden:

Spoor A: Kennismanagement
Spoor B: Programmamonitoring & verantwoording
Spoor C: Organisatieverandering (sturing, capaciteit, budget, communicatie)

Voor meer details, bekijk de publicatie Roadmap met uitgebreide toelichting.

Showcase Learning histories: leren kijken door andermans bril

Een learning history beschrijft de geschiedenis van een project of innovatie aan de hand van belangrijke momenten vanuit verschillende persoonlijke perspectieven. De betrokkenen worden vervolgens bij elkaar gezet. Zij bespreken dan de belangrijkste hoogte- en dieptepunten. Wat gebeurde daar, wat deed dat met jou en met het project? Wat kan de groep hiervan leren? En wat kan het (vervolg van het) project en de organisatie hiervan leren?

De eerste learning history ging over het circulaire viaduct. Die werd goed ontvangen en daarna volgden het Transitiepad duurzame wegverhardingen en InnovA58. Opvallend is elke keer weer dat we vaak denken elkaar te begrijpen, maar toch niet dezelfde taal spreken. Ook vergeten we vaak alle relevante betrokkenen bij elkaar te zetten (get the system in the room). Het is heel cruciaal om dit juist wel te doen op belangrijke beslismomenten: dat creëert meer draagvlak, de aanwezige expertise wordt benut en er komt een beter besluit. We willen en moeten als organisatie leren en kunnen dat nog veel beter doen. Rijkswaterstaat is dan ook van plan de learning histories vaker in te zetten.

Meest relevante publicaties

Voor de periode 2022-2030 is voor de acht thema’s van Rijkswaterstaat Programma CE in de GWW in beeld gebracht welke mijlpalen bereikt moeten worden om de ambitie 'Rijkswaterstaat werkt circulair in 2030' te behalen.

Kennisdossiers

In de kennisdossiers is de reeds beschikbare kennis over het betreffende thema vastgelegd.

Learning histories

Zie de showcase voor een toelichting op het ‘instrument’ Learning history.

Wat leert de geschiedenis ons over circulariteit?
Twee technische historici van de TU Eindhoven hebben in 2021 historisch onderzoek gedaan naar circulariteit bij Rijkswaterstaat vanaf zijn oprichting. Het essay geeft interessante feiten en inzichten over hoe we vroeger omgingen met grondstoffen en hoe de rol van Rijkswaterstaat veranderde.

Lerende aanpak

Lerende aanpak voor impulsprogramma circulaire economie
Kort gezegd vindt bij de Lerende aanpak een feedbackloop plaats van kennis ontwikkelen naar delen naar toepassen naar verder ontwikkelen. Gedurende het proces stel je jezelf vragen als: wat is het doel van de kennisontwikkeling en welke doelgroep moet de kennis toepassen?